Afdrukken

Reglement kampen, cursussen en ééndagsactiviteiten

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014 en aangepast in zitting van 15 december 2014.

Gecoördineerde versie van 15 december 2014.

Artikel 1: Inschrijvingen

§1 - Inschrijvingen kunnen digitaal (via de website) of aan het loket tijdens openingsuren van de gemeentelijke diensten.

§2 – Iedereen kan zich inschrijven voor de kampen, cursussen en ééndagsactiviteiten. Inwoners, kinderen wiens pleegouders gedomicilieerd zijn in Nazareth en kinderen die school lopen in Nazareth krijgen voorrang voor de inschrijving voor kampen en cursussen. Dit wordt geregeld door de inschrijvingsstart voor deze categorie inschrijvers eerder te leggen, t.o.v. de overige categorie aan inschrijvers. De inschrijvingen worden in real-time verwerkt.
Kinderen die geen domiciliëring in Nazareth hebben, maar waarvan één van de ouders inwoner van Nazareth is, krijgen dezelfde mogelijkheden als inwoners.

Artikel 2: Betaling inschrijvingsgeld

 • Bij inschrijving wordt onmiddellijk betaald, hetzij via online betaling, hetzij aan het loket.
 • De betaling dient te gebeuren zoals bepaald in het retributiereglement invorderingskosten niet fiscale ontvangsten goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 10 maart 2008.
 • De terugbetaling van het reeds betaalde inschrijvingsgeld kan enkel als de inschrijving wordt geannuleerd binnen de mogelijkheden van artikel 5 en dit pro rata volgens een volledige dag.
 • Bij annulatie zoals vermeld in artikel 5 § 2 wordt een administratieve kost van € 1,00 per dag aangerekend.

Artikel 3: Tarieven

Voor het 2de kind van eenzelfde gezin wordt een korting van 10% toegestaan voor deelname aan een gelijktijdig kamp. Voor het 3de kind en volgende van eenzelfde gezin wordt een korting van 20% toegestaan voor deelname aan een gelijktijdig kamp (20% korting toegepast op goedkoopste retributie).

Bij deelname aan de cursussen en aan ééndagsactiviteiten wordt geen korting verrekend.

Op basis van het reglement sociale correcties, goedgekeurd door OCMW-raad in zitting van 4 maart 2014 en gewijzigd op 1 juli 2014, kan een korting op de facturen voor de gemeentelijke dienstverlening worden toegekend aan personen/gezinnen met minder financiële draagkracht in onze gemeente, dit na sociaal onderzoek door het sociaal huis.

Artikel 4: Annulatie van het initiatief door het gemeentebestuur

 • Een kamp kan door het gemeentebestuur geannuleerd worden tot 1 maand voor de startdatum.
 • Een cursus of ééndagsactiviteit kan door het gemeentebestuur geannuleerd worden tot 1 week voor de startdatum.
 • Bij annulatie door het gemeentebestuur worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald

Artikel 5: Annulatie van de inschrijving

§1- Na annulatie is steeds 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd (met uitzondering van annulaties volgens art. 5 § 2), dit ongeacht of men voorziet in een plaatsvervangend deelnemer.

§2 - Een kosteloze annulatie kan enkel in volgende situaties:

 • Bij ziekte van het kind (aan te tonen via doktersattest)
 • Bij ziekte van broer/ zus die eveneens deelnam aan de activiteit voor dezelfde periode (aan te tonen via doktersattest)
 • Bij hospitalisatie van één van de ouders (aan te tonen via doktersattest)
 • Bij een sterfgeval in tot de 2e graad van de ouders en kind (aan te tonen via overlijdensbericht)
 • Bij wijziging van de werksituatie van een ouder (aan te tonen via attest werkgever)

Artikel 7 privacywetgeving bij online inschrijvingen via TicketGang

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

Artikel 8

Door inschrijving verklaart men zich akkoord met dit reglement.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Patricia DhondtRaf De Vos
gemeentesecretarisvoorzitter gemeenteraad

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2016-06-24